Akú pomoc poskytuje štát?

Pacienti, ktorých trápi kožná dermatitída alebo atopický ekzém dlhodobo, majú nárok na peňažný príspevok od štátu. Ako o neho požiadať, si prečítate v blogu.

Pacienti, ktorí dlhodobo trpia kožnou dermatitídou alebo atopickým ekzémom, si môžu požiadať o tzv. „peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia“ – skrátene o „peňažný príspevok na hygienu“ (v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

atopický ekzém

Kde sa žiadosť  o peňažný  príspevok „na hygienu“ podáva?

Žiadosť o peňažný „príspevok na hygienu“ sa podáva na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie žiadosti. K žiadosti je potrebné doložiť:

1. lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie tzv. "400-stovku" (vyplňuje obvodný lekár)

2. aktuálne odborné nálezy lekárov - špecialistov nie staršie ako 6 mesiacov.

3. potvrdenie o jeho príjme a o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jeho príjmom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti

4. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.

Čo nasleduje po podaní písomnej žiadosti o peňažný príspevok „na hygienu“?

Posudkový lekár úradu práce vypracuje lekársky posudok a určí mieru funkčnej poruchy ťažkého zdravotného postihnutia podľa prílohy č. 3 k zákonu 447/2008 Z.z. odsek XI. a jeho odkázanosť na zvýšené výdavky na hygienu podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z.z.. Lekársky posudok je podkladom pre vypracovanie komplexného posudku. Súčasťou komplexného posudku je aj sociálna anamnéza žiadateľa. Komplexný posudok je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Kedy vzniká nárok na peňažný príspevok?

Výška peňažného príspevku je 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (k 1.7.2017 199,48 €), t.j. 18,51€/mesačne. Nárok na peňažný príspevok  a na jeho výplatu vznikne na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Taktiež na základe právoplatného rozhodnutia vyhotoví úsek posudkových činností žiadateľovi o peňažný príspevok preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (so sprievodcom alebo bez sprievodcu).

Praktická rada pre žiadateľa:

- V žiadosti je potrebné dôsledne odôvodniť, prečo žiadate o peňažný „príspevok na hygienu“.

- Odborný lekársky nález od lekára špecialistu musí byť napísaný podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z.z.

tabuľka

Miera funkčnej poruchy sa pri kožnej chorobe určí podľa druhu, rozšírenia, plochy, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev. Zohľadňujú sa aj sprievodné komplikácie iných orgánov.

liečenie

Príloha č. 6 k zákonu 447/2008 Z.z.

Zoznam zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou

I. Závažné ochorenia kože a kožných adnex

a) dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,

b) jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),

c) rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,

d) pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,

e) psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,

f) ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,

g) ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).

II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne)

a) osteomyelitída s trvalou sekréciou,

b) chronické fistuly so sekréciou,

c) tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,

d) cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.

III. Ostatné postihnutia

a) stresová inkontinencia moču III. stupňa,

b) úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),

c) úplná inkontinencia stolice.

Prečítajte si tiež

Atopický ekzém sa nedá vyliečiť. Dáva biologika nádej?

4.5556

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články